Poesia in Dialetto Vernacolo Reggino – “Festa i Maronna”

E’*festa randi …a Festamaronna.!
‘A Vergini r’a Cunzulazzjoni…
votiva assai,ggià era me’ nonna
e, appressu, tutta a ggenerazjoni

E’ na simana china ‘i tanti cosi…
thra bballi, canti e *soni di priera.!
Cusì, tant’anni arreri,a Cresja vosi,
tinendu sempri jata ‘sta bbandera.!

A*matinata ,u sonu r’u tamburu
purtava l’allegria nta *tutti i casi.!
Cù si jasava prestu p’u lauru.!
Nissciva nt’o bbarcuni ‘mpari Masi.!

U sonu è i ”BBAFFUNI ,LU SBARROTU”…
c’u ”JANCULINU”e n’àuthru sempri ‘i latu.!
P’amuri, stannu aniti, e *cui pi*votu…
sunandu,notti e ggh’jornu , a *perdiscjatu.!

R’ancoddhu, u ”Janculinu”,nd’hà ,a chitarra.!
L’amicu ‘i latu… sona u mandulinu.!
Sona, u tamburu ”Baffuni r’a Sbarra”.!
”NDON NINU”’i spetta cu na bbutti ‘i vinu.!

Nc’èrunu, an giru,
u ”GGIGANTI E A GGIGANTISSA”.!
A*sonu ‘i tamburu, u ”GGIGANTI ”schermiava.!
A fimmjna, c’un fari di bbatissa,
pariva chi, nt’a ricchji, nci parrava.!

<<Vinimu – ndi riciunu- ‘i ddha’r’u mari,
>>pi *fari, puru nui, ‘sti vosthri Festi.!
>>Su ggh’jorna chi *vulimu ‘rrispittari,
>>’i quandu furu, a RRiggiu, Jorna ‘i pesti.!>>

Na vecchjareddha, stanca r’u caminu,
cacòccjuli, vindiva, nt’on panaru…
pi gghjncjiri, a Jurnata , c’un paninu.!
Era r’un pajsi rittu ”Sampulinaru”.!

Niscendu ‘ill’isolatu, na putia…
”Frutta e *virdura ”,nc’era scrittu, fora :
Quatthru casscitti ‘i rrobba e na statia.!
‘Mi pisa ,ospissu, jiva a figghja ”DORA”.!

Vindiva…”U SCAPPAREDDHU’ ‘e *so mugghjeri,
nt’a na putia, appressu a *chiddha ‘i latu…
cazzhusi frischi ed àuthru…e ”U BBARBERI”
thrasiva sulu quand’era ssitatu.!

CH’u saccu di ligumi menzhu chinu…
c’a sàssula curcata ammenzhu ‘o saccu…
na Junta ‘i favi sicchi pi *l’abbinu,
u Jiornu appessu ,si *mangjàumu. maccu!

”A Shjava”non (t)si movi r’a so seggja.!
‘SSittata, si conthrolla a so bbilanza.!
Si *thrasi cacchirunu, ddha, ‘u thrascheggja:
<<Pisati vui…ch’a *mia mi lori a panza.!>>

Passau, ggjà, *tantu tempu…e *pari pocu.!
A*cui, i capiddhi, nd’avi… *l’avi Janchi.!
Cui,’i mbernu, senti friddu, stai ‘o focu..
si *l’avi! e,—*si *no.. si teni i scjanchi.!

Di Giovanni Filocamo

Lascia un commento