Angolo della Poesia – Versi in Vernacolo Reggino: “AM’AFFARI SULU UN PATTU,JEU E TTIA,NON MI TI MMAZZU.”

Janca notti a non *durmiri,

pi ‘nu *runzuliu i zanzara.

Japru a luci non si viri.!

Si *mi pungi a pava cara.!

 

Pomfi e  *brazza, all’anchj e a facci,

comu e spaddhj e *puru a panza,

quandu è stati cosi i pacci,

cangiu lettu, cangiu stanza.!

 

A  palitta è *pruparata.!

Comu nessci, ti cruciu.!

Ti cumbeni.! Stai ammucciata.!

*Giuru… Com’amberu  u  SANTU *DIU.!

 

*Botta i sangu mi ti veni,

*raggnatila mi ti cogghj,

*diddittì  mi ti ‘mbilena,

acqua i stagnu mi ti *scjogghj.

 

Quandu menu non t’aspetti,

jeu ti ‘mpurburiu  nt’all’aria,

tandu, allura, ti *riggetti,

*chjù non fai a sthrafallaria.

Di Antonietta Giordano

Lascia un commento